ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਜਿਗਰਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਦੇਖ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਗੇ__

ਆਪ ਭਾਵੇ ਫਰੂਟੀ ਪੀ ਕੇ ਸਾਰ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦੇਸੀ ਦਾਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬੀਲ ਲਵਾਵਾਂਗੇ_
 
Top