ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀ, ਸਾਡਾ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ__

ਤੂੰ ਟਾਇਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਡਦੀ ਨਹੀ, ਤੇਰਾ ਖਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ__
 
Top