ਟੀਚਰ ਦੀ ਮਾਰੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਟੀਚਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ__

ਪਰ ਵਕਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਆ__
 
Top