ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਤਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਖਵਾਬਾਂ 'ਚ ਤੂੰ__

ਨਾ ਸੌਵਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਤੂੰ__♥
 
Top