ਜਿੰਦ ਵੇਚਕੇ ਤੈਨੂੰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿੰਦ ਵੇਚਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ__

ਰੱਬ ਤੋ ਮੰਗਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ__
 
Top