ਗ਼ਲਤੀ ਕਢੱਣ ਲਈ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਗ਼ਲਤੀ ਕਢੱਣ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਏ__

ਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਜਿਗਰਾ__
 
Top