ਓਹ ਵਕ਼ਤ ਕਦੇ ਨੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਓਹ ਵਕ਼ਤ ਕਦੇ ਨੀ ਆਵਂਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰੇ ਓਹ ਚੁਣ ਲੈ__

ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਲਭਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਹੀ ਗੁਣ ਹੈ__
 
Top