ਜਾਂਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਏ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਾਂਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਏ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ__

ਉਦਾਸੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਂ ਉਤੇ ਝੂਠੀ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ_
 
Top