ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਉਣਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆਦਤ ਯਾਰਾਂ ਦੀ__

ਦਿਲ ਤੋੜਣ ਵਾਲੀਏ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕੀਮਤ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ__
 
Top