ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਮਿਲਦੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਯਾਰ ਮਿਲਦੇ ਕਦੇ ਕਦਾਈ__

ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੌਸਲਾ ਇੰਨਾਂ ਦਾ, ਰੱਬਾ ਕਿਤੇ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਡੁਲਾਈ__
 
Top