ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀ..

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀ..
ਸਾਡਾ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ..
ਤੂੰ ਟਾਇਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਡ di ਨਹੀ..
ਤੇਰਾ ਖਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ..
 
Top