ਸਭ ਕੰਮੀ ਕਾਰੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਭ ਕੰਮੀ ਕਾਰੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਾਵੇ ਟਾਵੇ ਿਮਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਾ ਿਵਦੇਸ਼ਾ ਿਵਚ ਬਿਹ ਗਏ ਨੇ__•

ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਿਪਆਰ ਗੁਆਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਥੋ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਗੁਆਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ__•
Love You Yaaro
 
Top