ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ__

ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਤਾਰਾ ਬਣ ਤੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ__
 
Top