ਇਸ਼ਕ ਜਿਸ ਪਾਸੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਸ਼ਕ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਗਿਆ__

ਮਹਿਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੱਲੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਿਆ__
 
Top