ਹੁਣ ਨਜਾਰਾ ਆ ਜਾਣਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹੁਣ ਨਜਾਰਾ ਆ ਜਾਣਾ ਠੰਡ ਵਿਚ__
.
.
.
.
.
.
.
.
ਧੁਪ ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ,
ਲੋਕ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ-ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ__
 
Top