ਨਾ ਮਾੜਾ ਖਾਈਏ….

ѕραятαη σƒ ℓσνєツ

BAD BOY'S ਦਾ ਰੱਬ &#2
ਨਾ ਮਾੜਾ ਖਾਈਏ….
ਨਾ ਮਾੜਾ ਪਾਈਏ….


ਨਾ ਮਾੜਾ ਸੋਚੀਏ….

ਨਾ ਮਾੜਾ ਲੋਚੀਏ….
ਨਾ ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ…..


ਨਾ ਮਾੜਾ ਸਹੀਏ….

ਬਸ ‘ਰੱਬ’
ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਹੀਏ..!!!!!!!!
 
Top