ਖਵਾਬ ਮਹਿੰਗੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਖਵਾਬ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ,,_

ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਨੇ__
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
ਖਵਾਬ 2 Liners 0
VIP_FAKEER ਖਵਾਬ 2 Liners 2
[Gur-e] ਮਹਿੰਗੇ 2 Liners 1
Similar threadsTop