ਖਵਾਬ ਮਹਿੰਗੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਖਵਾਬ ਮਹਿੰਗੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ,,_

ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਨੇ__
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
2 Liners 0
[Gur-e] 2 Liners 1
VIP_FAKEER 2 Liners 2
Top