ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਕਰਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਕਰਾ ਤਾਰੀਫ ਕਿਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਾ ਜੋਰ ਨਹੀ__

ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਯਾਰੀਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀ__
 
Top