ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ__

ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆਉਦਾ, ਝੋਲਿਆ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ__
 
Top