ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਾਡੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾ ਹਟਦੀ ਨਹੀ__

ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਚੰਦ੍ਰੇ ਦਿਲ ਨੂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਚਦੀ ਨਹੀ__
 
Top