ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ__

ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੱਸਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ__
 
Top