ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਾਡੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਵਿਛੜੇਂਗੀ ਕਦੇ__

ਨਖਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਠਾ ਲਵਾਂਗੇ__
 
Top