ਬਾਪੁ ਵਾਲੇ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਬੜੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਾਪੁ ਵਾਲੇ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਐਸ਼ ਉਡਾਈ c__

ਕੁਛ ਆਪ ਕੀਤੀ ਬਾਕੀ ਉਸਨੂੰ ਕਰਾਈ c__
 
Top