ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨੀ ਹੈਗਾ__
.
.
ਮੈ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦਾ ਨੀ ਹੈਗਾ__
 
Top