ਰੌਂ ਰੌ ਕਲਮ ਚਲਾਵਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਰੌਂ ਰੌ ਕਲਮ ਚਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈ ਮੂਰਤ ਤੇਰੀ__

ਚੀਰ ਕੇ ਦੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ__
 
Top