ਹਰ ਅਨਾਰ ਵਿੱਚ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਹਰ ਅਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਾਨਹੀ ਹੁੰਦਾ . . . . .

ਜੱਫ਼ੀ ਪਾਉਣਨਾਲ ਕਾਕਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ . .
 
Top