ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁਖੜਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਦੁਖੜਾ ਨਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾੲੀਦਾ__

ਆਪਣੀਅਾ ਸੋਚਾ ਿਵੱਚ ਆਪੇ ਡੁਬ ਜਾੲੀਦਾ__
 
Top