ਜਣੀ ਖਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਨਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਣੀ ਖਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਨਾਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ Signal ਫੜੀਏ ਨਾ__

ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਸਨ ਬਥੇਰਾ, ਉਏ ਅਸੀਂ ਐਰੀ ਗੈਰੀ ਤੇ ਮਰੀਏ ਨਾ__
 
Top