ਗਲ ਰੁਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਗਲ ਰੁਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ__

ਨਹੀ ਜਿਸਮ ਤਾ ਬਜਾਰਾਂ ਚ ਬਥੇਰੇ ਿਮਲਦੇ__
 
Top