ਚਿੱਟੇ ਤੋ ਵੀ ਵਧ ਜੇਹਰੀਲਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਚਿੱਟੇ ਤੋ ਵੀ ਵਧ ਜੇਹਰੀਲਾ ਯੈਕਨੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨੀ,,

ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀਏ ਟੈਟ ਹੋ ਕੇ
ਪਰਾਲੀ ਚ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਯਾਰ..!!
 
Top