ਸੁੱਕ ਗਏ ਫੁੱਲ ਟਾਹਣੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸੁੱਕ ਗਏ ਫੁੱਲ ਟਾਹਣੀ ਪੱਤੇ ਵੀ ਨੀ ਖਿਲਦੇ__

ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਸਾਊ ਮੁੰਡੇ ਅੌਖੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ__
 
Top