ਇਕ ਲਫਜ ਹੀ ਕਾਫੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਕ ਲਫਜ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੰਦਾ ਏ__

ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ,ਦਿਲ ਜੋੜਨ ਲਈ__
 
Top