ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਦੋਵੇ ਹਥਿਆਰਾ ਨੇ__

ਪੁਰਾਣੀਆ ਖੁਰਾਕਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਲੀ -ਯਾਰਾਂ ਨੇ__
 
Top