ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਦੋਵੇ ਹਥਿਆਰਾ ਨੇ__

ਪੁਰਾਣੀਆ ਖੁਰਾਕਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਲੀ -ਯਾਰਾਂ ਨੇ__
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
J ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਅਾ ਤਾਂ 2 Liners 0
J ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸੁਲਾ ਸਾਡੇ 2 Liners 2
dhami_preet ਔਖੇ ਵੇਲੇ 2 Liners 2
R ਔਖੇ ਵੇਲੇ.... 2 Liners 2
J ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 2 Liners 1
KARAN ਔਖੇ ਸੀ ਜੋ ਰਾਹ 2 Liners 5
J ਔਖੇ ਸੋਖੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ 2 Liners 3
ਜੋ ਅੋਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਅਾੲੇ 2 Liners 4
KARAN ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ 2 Liners 1
J ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ 2 Liners 0
J ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ 2 Liners 0
J ਜੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 2 Liners 0
J ਰੋਵੇਂਗੀ ਬੀਤੇ ਵੇਲੇ ਤੇ 2 Liners 3
J ਸੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ 2 Liners 1
Black Cat ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ 2 Liners 1
J ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਨਾ ਪੜਾਈ ਦਾ 2 Liners 1
J ਜੱਗ De ਕੰਮ V ਚਲਦੇ 2 Liners 0
J ਆਿਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ 2 Liners 0
J ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਇਆ, 2 Liners 2
J ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਫੇਰ 2 Liners 3
R ਕੰਮ 2 Liners 1
B ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 2 Liners 3
#Jatt On Hunt ਇੱਕੋ ਕੰਮ... 2 Liners 3
kahlonboy86 ਅਸਲੀ ਕੰਮ 2 Liners 3
Top