ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਠਾ-ਮਿੱਠਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਠਾ-ਮਿੱਠਾ ਆਖ ਸੀ ਬਲਾਉਦੀ ਨੀ ਓਦੋ ਕਹਿੜਾ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਸੀ__

Miss Call ਤੇ ਉੱਡੀ ਸੀ ਬਿੱਲੋ ਆਉਂਦੀ ਨੀ ਓਦੋ ਕਹਿੜਾ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਸੀ__
 
Top