ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ__

ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾ__
 
Top