ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ__

ਮੈਨੂ ਲੋੜ ਨਾ ਦੁਨਿਆ ਦੇ ਸਹਾਰਿਆ ਦੀ__
 
Top