ਮੈਂ ਓਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ

KARAN

Prime VIP
ਮੈਂ ਓਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੋ ਨਾ ਸਕੀ
----------------

ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਪੂਛਤੀ ਹੈ "ਮੌਤ" ਕੈਸੀ ਹੋਤੀ ਹੈ
"ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਭੂਲ ਜਾਏ" ਬਸ ਵੈਸੀ ਹੋਤੀ ਹੈ
--------------------------------

ਮੇਰੇ ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਤੁਮ ਭੀ ਇਨ ਸਬ ਕੀ ਤਰਹ
ਕੇ ਮੇਰੀ ਖੂਬੀਆਂ ਗਿਨਵਾਨੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੀ
-----------------------------------------

ਕੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਕਾ ਘੜਾ ਭੀ ਤੈਰ ਜਾਉਂਗਾ
ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਸ਼ਤੀਓਂ ਕੀ ਖੁਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇ
-----------------------------------------

ਕਿਸੀ ਅਣਜਾਨ ਕੀ ਭੀ ਮੌਤ ਪੇ ਜੋ ਹੋਤੇ ਹੈ
ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੋਗ ਹੀ ਲੋਗੋ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਤੇ ਹੈਂ

Zaildar Pargat Singh
 
Top