ਪੱਲਕਾ ਜੇ ਝੁਕਾਵਾਂ ਤੇ ਸਲਾਂਮ ਹੋ ਜਾਵੇਂ

ѕραятαη σƒ ℓσνєツ

BAD BOY'S ਦਾ ਰੱਬ &#2
ς੭ ਪੱਲਕਾ ਜੇ ਝੁਕਾਵਾਂ ਤੇ ਸਲਾਂਮ ਹੋ ਜਾਵੇਂ

ਸਿਰ ਜੇ ਝੁਕੇ ਤਾ ਆਦਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ__ ς੭

ਕਿਥੋ ਲਿਆਵਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਤੇਨੂੰ
ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਦਾਰ
ਹੋ ਜਾਵੇ__


BY :dn
 
Top