ਅੱਗ ਤੌ ਬਗੈਰ ਅਸੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਅੱਗ ਤੌ ਬਗੈਰ ਅਸੀ ਬਹਿ ਗਏ ਦਿਲ ਸੇਕ ਕੇ,,

ਗੈਰਾ ਦਿਆ ਹੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਦੇਖ ਕੇ...
 
Top