ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋਣ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋਣ ਵਜੀਰ ਲੋਕੋ ਕੌਣ ਰੁੱਤਬਾ ਜਾਣੇ ਫੱਕਰਾਂ ਦਾ__

ਇਹ ਜੜਾਂ ਵੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਫੱਕਰਾਂ ਦਾ__
 
Top