ਲਿਖ ਲਿਖ ਤੇਰੀ ਬੇਵਫਾਈ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਲਿਖ ਲਿਖ ਤੇਰੀ ਬੇਵਫਾਈ, ਯਾਰ ਹੋਂਰੀ ਨਾ ਅੱਕੇ ਨੇ__

ਸਾਲ ਵਿਚ 365 ਦਿਨਾਂ ਚ, 300 ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਨੇ__
 
Top