ਜਦੋਂ ਸੀ ਸਪਲੈਂਡਰ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਦੋਂ ਸੀ ਸਪਲੈਂਡਰ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇ__

ਬੁੱਲਟ ਲੈ ਲਿਆ ਮਿਤਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੇ__
 
Top