ਓ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੈ ਬੁਲੇਟ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਓ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੈ ਬੁਲੇਟ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਘਮਾਉਦਾ ਰਿਹਾ__

ਉਹਨੇ ਘੂਰੀ ਵੱਟਦੀ ਰਹਿਣਾ ਮੈ ਅੱਖ ਦਬਾਉਦਾ ਰਿਹਾ__
 
Top