ਕਿਵੇ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਈਏ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਿਵੇ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਈਏ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ__

ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ__
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
D ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇ.. 2 Liners 2
J Tere ਤੋਂ Bgair ਕਿਵੇ 2 Liners 3
Top