ਮਨਿਆਂ ਆਕੜ ਮਾੜੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮਨਿਆਂ ਆਕੜ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ__
.
.
.
ਪਰ ਤਰਲੇ ਮਿਨਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆਂ
ਤਾ ਕੀ ਕਰਿਆ__
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
T 2 Liners 2
T 2 Liners 3
R 2 Liners 2
J 2 Liners 1
Top