ਮਨਿਆਂ ਆਕੜ ਮਾੜੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮਨਿਆਂ ਆਕੜ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ__
.
.
.
ਪਰ ਤਰਲੇ ਮਿਨਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆਂ
ਤਾ ਕੀ ਕਰਿਆ__
 
Top