ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਉੱਛਲੇਗਾ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ
ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਉੱਛਲੇਗਾ,
ਉਸ ਦਿਨ ਹੈੱਡ ਵੀ ਆਪਣਾ
ਤੇ ਟੇਲ ਵੀ ਆਪਣਾ,,
ਦਿਨ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀ ਲੱਗਦੀ !
 
Top