ਨੀ ਦੇਖ਼ੀਂ ਉਹ ਮੇਲਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨੀ ਦੇਖ਼ੀਂ ਉਹ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫੱਬੂ__

ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲੱਗੂ__
 
Top