ਬਾਗ ਲਵਾਇਆ ਬਗੀਚਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਾਗ ਲਵਾਇਆ ਬਗੀਚਾ ਲਵਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਮੋਰ__

ਦੁਨੀਆਂ ਲੱਖ ਫਿਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ__
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
J ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿਚ 2 Liners 1
Similar threads

Top