ਬਾਗ ਲਵਾਇਆ ਬਗੀਚਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਾਗ ਲਵਾਇਆ ਬਗੀਚਾ ਲਵਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਮੋਰ__

ਦੁਨੀਆਂ ਲੱਖ ਫਿਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ__
 
Top