ਬਾਗ ਲਵਾਇਆ ਬਗੀਚਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਾਗ ਲਵਾਇਆ ਬਗੀਚਾ ਲਵਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਮੋਰ__

ਦੁਨੀਆਂ ਲੱਖ ਫਿਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ__
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
J 2 Liners 1
Top