ਓਹ ਹੰਜੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲ ਕੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਓਹ ਹੰਜੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲ ਕੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਿਨਾ ਯਾਰ ਦਾ ਮੁਲ ਕਦੇ ਪਾਇਆ ਨਾ__

ਓਹ ਸਾਨੂ ਕੀ ਡੁਬਨੋ ਬਚੋਨਗੇ ਜਿਨਾ ਪਾਣੀ ਚ ਪੈਰ ਕਦੇ ਪਾਇਆ ਨਾ__
 
Top