ਦਿਲ ਬੜ੍ਹਾ ਕਰੇ ਅੱਗ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦਿਲ ਬੜ੍ਹਾ ਕਰੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ____

ਕਿਹਨੇ ਮੋਤੀਆ ਚ ਮੜਨਾ , ਰਾਖ਼ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆਖ਼ਿਰ ਨੂੰ___
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
GöLdie $idhu ਇਸ ਦਿਲ 💚 2 Liners 0
GöLdie $idhu ਸੋਹਣੇ ਦਿਲ ❤️ 2 Liners 0
GöLdie $idhu ਦਿਲ ❤ 2 Liners 0
ਦਿਲ 2 Liners 0
T ਦਿਲ ਚ 2 Liners 4
Similar threads

Top