ਦਿਲ ਬੜ੍ਹਾ ਕਰੇ ਅੱਗ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦਿਲ ਬੜ੍ਹਾ ਕਰੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ____

ਕਿਹਨੇ ਮੋਤੀਆ ਚ ਮੜਨਾ , ਰਾਖ਼ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆਖ਼ਿਰ ਨੂੰ___
 
Top